About company

MANAGEMENT STRUCTURE

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

BOARD OF DIRECTORS:
Board of Directors Chairman M.P. Mayorov

Board of Directors members:
F.N. Myasnikov, V. Kh. Neshkov, V.V. Nikulin, A.F. Voynov, T.V. Derzskaya, A.V. Gorodnichev, Ye. I. Dyakov, A.V. Kuznetsov

MANAGEMENT BOARD:
V/O Aviaexport PLC General Director V. Kh. Neshkov

Management Board members:
V/O Aviaexport PLC Deputy General Director A.V. Gorodnichev
V/O Aviaexport PLC Chief Accountant Ye.V. Karagonova
V/O Aviaexport PLC Legal Affairs Department Head D.V. Pavlov
V/O Aviaexport PLC Finance and Economics Director I.G. Andreyeva